ႁၵ်ႉၵၼ်သိုပ်ႇပဵၼ်တႆး

ၼႂ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇၼႆႉ မီး ၽဵင်း 13 ႁူဝ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်းလႄႈ ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း ႁွင်ႉဝႆႉ ထွမ်ႇၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈ ၶႅမ်ႉယူႇ More »

(75)ပီ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်

မီးၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸိူင်းလႅဝ်းလႄႈ ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း၊ ၸၢႆးထႅၼ်ႈလႅဝ်း၊ ၼၢင်းလၢဝ်လၢဝ်၊ ယိင်းသႅင်လူႇ၊ ၸၢႆးဢူး၊ ၼၢင်းသီၼုမ်ႇၶဝ်ႁွင်ႉဝႆႉၶႃႈ More »

ယွင်ႈယေႃးထိုင်ႁိူဝ်းတၢင်ႇၼၵ်း

ၼႂ်းဢႄႇပမ်ႇၼႆႉ မီးၸၢႆးဢူး၊ ၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်းလႄႈ ၼၢင်းၼွင်ႉၼူၼ်း ႁွင်ႉဝႆႉၶႃႈ More »

ယိုတ်းဢမ်ႇလႆႈ

ၸၢႆးပိုၼ်း ႁွင်ႉဝႆႉၵေႃႉလဵဝ် ၼႂ်းဢႄႇပမ်ႇ ယိုတ်းဢမ်ႇလႆႈၼႆႉ More »

ၾႆးႁၵ်ႉ

ၼႂ်းဢႄႇပမ်ႇၾႆးႁၵ်ႉၼႆႉ ၼၢင်းၼွင်ႉၼူၼ်း ႁွင်ႉဝႆႉႁင်းၵေႃႉလဵဝ် More »

 

ယိင်းႁွမ် – ယွမ်ႉသီႁၵ်ႉ

ၼၢင်းယိင်းႁွမ်

ၼၢင်းယိင်းႁွမ်

ၵႂၢမ်းႁိူဝ်ႈၵႂၢမ်းႁိူင်း ၸၢႆးလၢဝ်ပိူင်း

ၼႂ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇၼႆႉ မီး ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်လင် (3) ၵေႃႉ မႄးႁွင်ႉ ဝႆႉၵႂၢမ်း ၸၢႆးလၢဝ်ပိူင်း ၶဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းၼုမ်ႇမၢဝ်း၊ ၼၢင်းမူၺ်ၽွင် လႄႈ ၼၢင်းၼွင်ႉၼွင်ႉ ၵႂၢမ်းတင်းမူတ်း မီး (8)ပုၵ်ႈၶႃႈ

ၼၢင်းသႃႇရႃႇ – ႁိူဝ်း

ၸၢမ်းထွမ်ႇတူၺ်း ၵႂၢမ်းၵဝ်ႇ ၼၢင်းသႃႇရႃႇ ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ တင်းမူတ်းမီး 7 ႁူဝ်ၵူၺ်း ထွမ်ႇၵႂႃႇထွမ်ႇမႃး တေၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ သႉၶႉႁ ယူႇ

ၼၢင်းသႃႇရႃႇ