ႁၵ်ႉၵၼ်သိုပ်ႇပဵၼ်တႆး

ၼႂ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇၼႆႉ မီး ၽဵင်း 13 ႁူဝ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်းလႄႈ ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း ႁွင်ႉဝႆႉ ထွမ်ႇၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈ ၶႅမ်ႉယူႇ More »

(75)ပီ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်

မီးၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸိူင်းလႅဝ်းလႄႈ ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း၊ ၸၢႆးထႅၼ်ႈလႅဝ်း၊ ၼၢင်းလၢဝ်လၢဝ်၊ ယိင်းသႅင်လူႇ၊ ၸၢႆးဢူး၊ ၼၢင်းသီၼုမ်ႇၶဝ်ႁွင်ႉဝႆႉၶႃႈ More »

ယွင်ႈယေႃးထိုင်ႁိူဝ်းတၢင်ႇၼၵ်း

ၼႂ်းဢႄႇပမ်ႇၼႆႉ မီးၸၢႆးဢူး၊ ၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်းလႄႈ ၼၢင်းၼွင်ႉၼူၼ်း ႁွင်ႉဝႆႉၶႃႈ More »

ယိုတ်းဢမ်ႇလႆႈ

ၸၢႆးပိုၼ်း ႁွင်ႉဝႆႉၵေႃႉလဵဝ် ၼႂ်းဢႄႇပမ်ႇ ယိုတ်းဢမ်ႇလႆႈၼႆႉ More »

ၾႆးႁၵ်ႉ

ၼႂ်းဢႄႇပမ်ႇၾႆးႁၵ်ႉၼႆႉ ၼၢင်းၼွင်ႉၼူၼ်း ႁွင်ႉဝႆႉႁင်းၵေႃႉလဵဝ် More »

 

ယိင်းၼေႃႇၶမ်း – ၼမ်ႉတႃမဵတ်ႉၾူၼ်

ၼႂ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇၼႆႉ တေမီးၽဵင်းၵႂၢမ်းယူႇ 10 ႁူဝ်ၶႃႈ တႃႇ 2 ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆးငဝ်းႁၢၼ်ၾႃႉႁွင်ႉၸွမ်းဝႆႉၶႃႈ ထွမ်ႇတူၺ်းၶႃႈလႄႈ။

ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ယိင်းၼေႃႇၶမ်း

ၼမ်ႉၶေးမၢဝ်းႁဵတ်းသၢၵ်ႈသေႇ – ၼၢင်းသႅင်လိုၼ်းၶမ်း

ၸိမ်းတူၺ်းၵႂၢမ်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ယူဝ်ၸၢင်ႈ ၶိုၼ်းၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၸၼ်ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈပဵၼ် ပၢၼ်မၢဝ်ႇသၢဝ်မႃးၶိုၼ်း

ယွင်ႈယေႃးထိုင်ႁိူဝ်းတၢင်ႇၼၵ်း