(75)ပီ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်

ၸၢမ်းထွမ်ႇတူၺ်း ၽဵင်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇ မေးႁွင်ႉၶိုၼ်းၶွင် ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(75)ပီ ဢၼ်ၸုမ်းၸိူင်းလႅဝ်းၸတ်းၶိုၼ်ႈ ၸိမ်းတူၺ်းၶႃႈ။

(75)ပီ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်

(75)ပီ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *