ၸိူင်းလႅဝ်း – ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

ပေႃးၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်း ၽႅၼ်ႇတေႉ မၼ်းၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးတီႈ (ၸၢႆးမၢဝ်း) မၢႆၽူင်း 089-265-2894 (ၽူင်းထႆး)
ဢီးမေး harn.new.15@gmail.com လႆႈယူႇၶႃႈ။ ဢႄႇပမ်ႇဢၼ်ၼႆႉ တေမီးၶႅပ်း CD တင်း DVD (2) ၽႅၼ်ႇ
ၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈ ၵႃႈၶၼ်တႄႉ (100) ဝၢတ်ႇၵူၺ်းၶႃႈ ပႆႇပႃးၵႃႈသူင်ႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႃႈလင်

ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႃႈလင်

ၶႅပ်းႁၢင်ႈတင်းၼႂ်း

ၶႅပ်းႁၢင်ႈတင်းၼႂ်း

One Response to ၸိူင်းလႅဝ်း – ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *