ယိင်းၼေႃႇၶမ်း – ၼမ်ႉတႃမဵတ်ႉၾူၼ်

ၼႂ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇၼႆႉ တေမီးၽဵင်းၵႂၢမ်းယူႇ 10 ႁူဝ်ၶႃႈ တႃႇ 2 ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆးငဝ်းႁၢၼ်ၾႃႉႁွင်ႉၸွမ်းဝႆႉၶႃႈ ထွမ်ႇတူၺ်းၶႃႈလႄႈ။

ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ယိင်းၼေႃႇၶမ်း

2 Responses to ယိင်းၼေႃႇၶမ်း – ၼမ်ႉတႃမဵတ်ႉၾူၼ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *