ၼမ်ႉၶေးမၢဝ်းႁဵတ်းသၢၵ်ႈသေႇ – ၼၢင်းသႅင်လိုၼ်းၶမ်း

ၸိမ်းတူၺ်းၵႂၢမ်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ယူဝ်ၸၢင်ႈ ၶိုၼ်းၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၸၼ်ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈပဵၼ် ပၢၼ်မၢဝ်ႇသၢဝ်မႃးၶိုၼ်း

4 Responses to ၼမ်ႉၶေးမၢဝ်းႁဵတ်းသၢၵ်ႈသေႇ – ၼၢင်းသႅင်လိုၼ်းၶမ်း

  1. Nang Aye Htwe says:

    Like

    • ၽဵင်းၵႂၢမ်းပီႈၼၢင်းႁဝ်းပၼ်တၢင်းသိူဝ်းၸႂ်မိူဝ်ႈၼႂ်းၸႂ်ၶႃႈမီးလွင်ႈတၢင်းၶီ

  2. sai sai says:

    How can download songs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *