ယိင်းႁွမ် – ယွမ်ႉသီႁၵ်ႉ

ၼၢင်းယိင်းႁွမ်

ၼၢင်းယိင်းႁွမ်

One Response to ယိင်းႁွမ် – ယွမ်ႉသီႁၵ်ႉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *