ၵႂၢမ်းႁိူဝ်ႈၵႂၢမ်းႁိူင်း ၸၢႆးလၢဝ်ပိူင်း

ၼႂ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇၼႆႉ မီး ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်လင် (3) ၵေႃႉ မႄးႁွင်ႉ ဝႆႉၵႂၢမ်း ၸၢႆးလၢဝ်ပိူင်း ၶဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းၼုမ်ႇမၢဝ်း၊ ၼၢင်းမူၺ်ၽွင် လႄႈ ၼၢင်းၼွင်ႉၼွင်ႉ ၵႂၢမ်းတင်းမူတ်း မီး (8)ပုၵ်ႈၶႃႈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *