ၼၢင်းသႃႇရႃႇ – ႁိူဝ်း

ၸၢမ်းထွမ်ႇတူၺ်း ၵႂၢမ်းၵဝ်ႇ ၼၢင်းသႃႇရႃႇ ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ တင်းမူတ်းမီး 7 ႁူဝ်ၵူၺ်း ထွမ်ႇၵႂႃႇထွမ်ႇမႃး တေၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ သႉၶႉႁ ယူႇ

ၼၢင်းသႃႇရႃႇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *