ယိင်းၼေႃႇၶမ်း – ဝၢင်းၶႂၢင်ႉဢိတ်းၼိုင်ႈ

 

ယိင်းၼေႃႇၶမ်း

ယိင်းၼေႃႇၶမ်း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *