ၸၢႆးၸၢမ်ႇၾႃႉ + ၸၢႆးသႅင်မိူင်း – ၵၢင်ႉၶၢၼ်း

ၼႃႈသိူဝ်ႈၵၢင်ႉၶၢၼ်း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *