ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းမႄႈႁၵ်ႉလုၵ်ႈ

ၽႂ်ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈမႄႈၵေႃႈ ထွမ်ႇတူၺ်းၽဵင်းၼႆႉၶႃႈ

2 Responses to ႁူမ်ႈၵႂၢမ်းမႄႈႁၵ်ႉလုၵ်ႈ

  1. sai kwan says:

    ꨁ္ꨮꨳထြမ္ꨲꨀꨮꨤမ္းꨁိုꨀ္ꨵ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *