ၼၢင်းသႅင်ပၢင်ႇ – သင်ႇထိုင်ၵေႃႉႁၵ်ႉၼၢင်း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *