ၵႂၢမ်းလိူၵ်ႈၵျိူၵ်ႈၸႂ်

 

One Response to ၵႂၢမ်းလိူၵ်ႈၵျိူၵ်ႈၸႂ်

  1. Sai Lao says:

    ၶႃႈၶ်ႂႈလူတ်ႇဢဝ်ၵႂၢမ်းၼႆႉေဢႃႈ ေတလႆႈႁဵတ်ႁိုဝ်ၶႃႈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *