ၼၢင်းၶဵမ်ၶမ်း – သေလၢႆဝၼ်းႁၵ်ႉၵၼ်

ၼႂ်းၸႂ်တၢင်းၼွၵ်ႈၸႂ် ဢၼ်တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်းႁဝ်း တႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးၼႂ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇၼႆႉဢေႃႈ ထွမ်ႇတူၺ်းၶႃႈ

?????????????

?????????????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *