ၼၢင်းသႃႇရႃႇ – ၶွတ်ႇၸႂ်ထိုင်ယိူင်း

ၼႂ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇ ၶွတ်ႇၸႂ်ထိုင်ယိူင်းၼႆႉ မီးၵႂၢမ်း (10)ပုၵ်ႈ

???????????

???????????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *