ၸၢႆးဢွင်ႇထီးၶမ်း – ဢမ်ႇၸင်းၵေႃႈလႆႈလိုမ်း

ၵႂၢမ်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇၵေႃႈ လီထွမ်ႇယူႇၶႃႈ

2 Responses to ၸၢႆးဢွင်ႇထီးၶမ်း – ဢမ်ႇၸင်းၵေႃႈလႆႈလိုမ်း

  1. I love this songs ,thank you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *