ၼၢင်းၸၼ်ႁွမ် + ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း – ႁၵ်ႉငၢႆႈလိုမ်းယၢပ်ႇ

ၼႂ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇၼႆႉ မီးၽဵင်းယူႇ (12)ၽဵင်းၶႃႈ

One Response to ၼၢင်းၸၼ်ႁွမ် + ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း – ႁၵ်ႉငၢႆႈလိုမ်းယၢပ်ႇ

  1. hkure says:

    ွႆၼၢင်းၸၼ်ႁွမ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *