ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း – ၵေႃႉယွၼ်းၽႄတၢင်း

ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ဢႄႇလ်ပမ်ႇ ၵေႃႉယွၼ်းၽႄတၢင်းၼႆႉ တင်းမူတ်းတေမီးၵႂၢမ်း 16 ပုၵ်ႈ ၸၢမ်းထွမ်ႇတူၺ်းၶႃႈ

3 Responses to ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း – ၵေႃႉယွၼ်းၽႄတၢင်း

  1. Khurloi says:

    Like

  2. ၸၢႆးထုၼ်း says:

    လၢႆးလုတ်ႇဢဝ်ၵႂၢမ်းမၼ်းႁဵတ်းႁိုဝ်ၶႃႈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *