ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ – ၸၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ

ႁူမ်ႈၵႂၢမ်း ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ ဢႄႇလ်ပမ်ႇ ၸၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈလႄႈ ၵႂၢမ်းလိူၵ်ႈၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ၊ ၼႂ်း Playlist ၼႆႉ တေမီးၵႂၢမ်းယူႇ 13 ပုၵ်ႈ၊ ယိၼ်းၸူမ်းတီႈမႃးပၼ်ႁႅင်းၶႃႈ။

shanmusic.net

One Response to ၸၢႆးဢေးလဵၵ်ႉ – ၸၢႆးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ

  1. sai zwam says:

    ၶႆႈ download ဢဝ် ေတလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၶႃႈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *