ႁၵ်ႉၵၼ်သိုပ်ႇပဵၼ်တႆး

ၼႂ်းဢႄႇလ်ပမ်ႇၼႆႉ မီး ၽဵင်း 13 ႁူဝ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်းလႄႈ ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း ႁွင်ႉဝႆႉ ထွမ်ႇၸၢမ်းတူၺ်းၶႃႈ ၶႅမ်ႉယူႇ More »

(75)ပီ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်

မီးၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸိူင်းလႅဝ်းလႄႈ ၸၢႆးႁၢၼ်လႅင်း၊ ၸၢႆးထႅၼ်ႈလႅဝ်း၊ ၼၢင်းလၢဝ်လၢဝ်၊ ယိင်းသႅင်လူႇ၊ ၸၢႆးဢူး၊ ၼၢင်းသီၼုမ်ႇၶဝ်ႁွင်ႉဝႆႉၶႃႈ More »

ယွင်ႈယေႃးထိုင်ႁိူဝ်းတၢင်ႇၼၵ်း

ၼႂ်းဢႄႇပမ်ႇၼႆႉ မီးၸၢႆးဢူး၊ ၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်းလႄႈ ၼၢင်းၼွင်ႉၼူၼ်း ႁွင်ႉဝႆႉၶႃႈ More »

ယိုတ်းဢမ်ႇလႆႈ

ၸၢႆးပိုၼ်း ႁွင်ႉဝႆႉၵေႃႉလဵဝ် ၼႂ်းဢႄႇပမ်ႇ ယိုတ်းဢမ်ႇလႆႈၼႆႉ More »

ၾႆးႁၵ်ႉ

ၼႂ်းဢႄႇပမ်ႇၾႆးႁၵ်ႉၼႆႉ ၼၢင်းၼွင်ႉၼူၼ်း ႁွင်ႉဝႆႉႁင်းၵေႃႉလဵဝ် More »

 

ပုၼ်ႈၽွၼ်းပိုၼ်းပၼ် – ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း & ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း

“ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဝ်းယွၼ်းပိူၼ်ႈယူႇ ပဵၼ်လိၼ်မိူင်းႁဝ်းၸဵမ်ၵွၼ်ႇ ဢွၼ်သူႈၶိုၼ်းၽူႈၶဵၼ်မိူၵ်ႈ” ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ ၵျိူၵ်ႈၸႂ်တႄႉတႄႉၶႃႈ ပဵၼ်ၽဵင်းပုၵ်ႈထီႉ 5 ၼၢင်းလႃႉဝုၼ်း ႁွင်ႉဝႆႉ။ ၼႂ်းမူၼ်ႉၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ မီးၽဵင်း 13 ပုၵ်ႈ ဢၼ်လီထွမ်ႇထႅင်ႈပုၵ်ႈၼိုင်ႈတႄႉ (တိူၵ်ႈႁႅင်းၸွမ်းၸႂ် – ၸၢႆးၸၢမ်ႇဝုၼ်း) ၶိုၵ်ႉတႄႉတႄႉ ၸၢမ်းထွမ်ႇတူၺ်းၶႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းၵေႃႈ ၵပ်းသၢၼ်ၵႂႃႇတီႈ မၢႆၽူင်း ၼႃႈ ဢႄႇပမ်ႇတၢင်းတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ။

ၼႃႈသိူဝ်ႈၶွင် မူၼ်ႉၽဵင်း ပုၼ်ႈၽွၼ်းပိုၼ်းပၼ်

ၼႃႈသိူဝ်ႈၶွင် မူၼ်ႉၽဵင်း ပုၼ်ႈၽွၼ်းပိုၼ်းပၼ်

(75)ပီ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်

ၸၢမ်းထွမ်ႇတူၺ်း ၽဵင်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇ မေးႁွင်ႉၶိုၼ်းၶွင် ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ(75)ပီ ဢၼ်ၸုမ်းၸိူင်းလႅဝ်းၸတ်းၶိုၼ်ႈ ၸိမ်းတူၺ်းၶႃႈ။

(75)ပီ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်

(75)ပီ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်

ၸိူင်းလႅဝ်း – ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

ပေႃးၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်း ၽႅၼ်ႇတေႉ မၼ်းၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးတီႈ (ၸၢႆးမၢဝ်း) မၢႆၽူင်း 089-265-2894 (ၽူင်းထႆး)
ဢီးမေး harn.new.15@gmail.com လႆႈယူႇၶႃႈ။ ဢႄႇပမ်ႇဢၼ်ၼႆႉ တေမီးၶႅပ်း CD တင်း DVD (2) ၽႅၼ်ႇ
ၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈ ၵႃႈၶၼ်တႄႉ (100) ဝၢတ်ႇၵူၺ်းၶႃႈ ပႆႇပႃးၵႃႈသူင်ႇ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႃႈလင်

ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႃႈလင်

ၶႅပ်းႁၢင်ႈတင်းၼႂ်း

ၶႅပ်းႁၢင်ႈတင်းၼႂ်း